selecteer land   
 

INFORMATIEFICHE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE

De Verwerkingsverantwoordelijke is de firma SaGa Coffee S.p.A., met maatschappelijke zetel in Località Casona 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna, Italia, die in het Handelsregister van Bologna al n. 336613 ingeschreven is onder nummer 336613, telefoonnummer: +39 0534 7741,
e-mailadres info@saecoprofessional.com (hierna ook “Bedrijf” genaamd).

 1. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

  1. Contractuele doeleinden: de website visualiseren en gebruik maken van de diensten, met inbegrip van de eventuele verkoop van producten die aangeboden worden op de website www.saecoprofessional.be (hierna “Website” genaamd).
  2. Marketingdoeleinden: verzending – via geautomatiseerde kanalen (zoals sms en e-mail) en traditionele kanalen (zoals post) – van reclame en commerciële boodschappen of de diensten/producten die het Bedrijf aanbiedt, of aankondiging van bedrijfsevents alsook het uitvoeren van marktstudies en statistische analyses
  3. Wettelijke verplichtingen: het vervullen van de verplichtingen die voorzien zijn in verordeningen en in de toepasselijke nationale en supranationale wet- en regelgeving.
  4. Verzending van nieuwsbrieven: indien u dit gevraagd heeft door zich in te schrijven op die dienst.
  5. Rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke: indien nodig om de rechten van het Bedrijf in alle instanties vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
  6. Werking van de website: De computersystemen en -software die gebruikt worden voor de werking van de Website, verzamelen bij hun normale werking bepaalde persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet deel uitmaakt van de communicatieprotocollen van het Internet. Deze informatie wordt niet verzameld om geassocieerd te worden met geïdentificeerde geïnteresseerde partijen, maar door hun aard, de verwerking van en een associatie met gegevens die bewaard worden door het Bedrijf of derden, kunnen ze het mogelijk maken om de gebruikers van de Website te identificeren.
 1. JURIDISCHE GRONDSLAGEN VAN DE VERWERKING
  1. Contractuele doeleinden: uitvoering van een overeenkomst waarbij u één van de partijen bent.
  2. Marketingdoeleinden: toestemming (facultatief en te allen tijde herroepbaar).
  3. Wettelijke verplichtingen: noodzaak om de wettelijke verplichtingen na te komen.
  4. Verzending van nieuwsbrieven: toestemming (facultatief en te allen tijde herroepbaar).
  5. Rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke: gerechtvaardigd belang.
 1. BEWARINGSTERMIJN VAN DE PERSOONSGEGEVENS
  1. Contractuele doeleinden en wettelijke verplichtingen: tijdens de hele looptijd van de overeenkomst en, na beëindiging ervan, gedurende de periode die voorzien is in de toepasselijke wettelijke bepalingen.
  2. Verzending van nieuwsbrieven en marketingdoeleinden: tot op het ogenblik van de herroeping van de toestemming voor dit doeleind. De gegevens over de details van eventueel uitgevoerde aankopen worden 24 maand lang bewaard en verwerkt of gedurende een andere maximale periode die bij wet is bepaald.
  3. Rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke: bij een gerechtelijke procedure tijdens de hele looptijd van de procedure, tot het verstrijken van de termijnen voor het instellen van beroep.
  4. Werking van de Website: gedurende de hele surfsessie op de Website.

Na afloop van de bovenvermelde bewaringstermijnen zullen uw persoonsgegevens vernietigd, gewist of geanonimiseerd worden op een wijze die verenigbaar is met de technische procedures voor wissen en back-ups.

 1. VERWERKTE GEGEVENS

  1. Persoonsgegevens die verwerkt worden omwille van contractuele doeleinden, wettelijke verplichtingen of rechten van de Verwerkingsverantwoordelijke: gegevens van burgerlijke stand, contactgegevens, administratieve en boekhoudkundige gegevens.
  2. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor marketingdoeleinden: gegevens van burgerlijke stand, contactgegevens, administratieve en boekhoudkundige gegevens, gegevens over aankopen op de Website, gegevens die vergaard zijn via de cookies die op de Website geïnstalleerd zijn.
  3. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de verzending van nieuwsbrieven: contactgegevens.
  4. Persoonsgegevens die verwerkt worden voor de werking van de website: IP-adressen of domeinnamen van computers die worden gebruikt door gebruikers die verbinding maken met de website, de URI (Uniform Resource Identifier) van de gevraagde middelen, het tijdstip van de aanvraag, de methode die is gebruikt om de aanvraag naar de server te sturen, de grootte van het bestand dat als antwoord werd verkregen, de numerieke code die de status van het antwoord van de server weergeeft (succesvol, fout, ...), andere parameters met betrekking tot het besturingssysteem en de IT-omgeving van de gebruiker, informatie met betrekking tot het gedrag van de gebruiker op de Website, tot pagina's die zijn bezocht of waarnaar is gezocht, om de meldingen voor de gebruiker van de Website en de gegevens over het navigatiegedrag van de gebruiker op de Website met behulp van bijvoorbeeld cookies te selecteren en te specificeren.
 1. VERPLICHTING OM GEGEVENS TE VERSTREKKEN

  Het verstrekken van de persoonsgegevens waarvan sprake in punt 4.1 voor de doeleinden waarvan sprake in punt 1.1 is verplicht. Bij een weigering om de bovenvermelde Persoonsgegevens te verstrekken, kan u geen gebruik maken van de Diensten van de Website die betrekking hebben op reservatie en verkoop van producten.
  Het verstrekken van de persoonsgegevens waarvan sprake in de punten 4.2 en 4.3 voor de doeleinden waarvan sprake in de punten 1.2 en 1.4, is facultatief en gekoppeld aan uw toestemming.
  Sommige persoonsgegevens waarvan sprake in punt 4.4 zijn strikt noodzakelijk voor het functioneren van de Website, andere worden uitsluitend gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Website te verkrijgen en om de correcte werking ervan te controleren, en worden onmiddellijk na verwerking verwijderd. Bij de verwerking van persoonsgegevens die u direct of indirect kunnen identificeren, proberen wij een principe van strikte noodzakelijkheid te respecteren. Om deze reden hebben wij de Website zodanig geconfigureerd dat het gebruik van persoonsgegevens tot een minimum wordt beperkt en dat de verwerking van persoonsgegevens waarmee het mogelijk is om u te identificeren, alleen gebeurt wanneer dit nodig is, of op verzoek van de autoriteiten en de politie (zoals bijvoorbeeld voor gegevens met betrekking tot het verkeer en uw verblijf op de Website of uw IP-adres) of om een aansprakelijkheid vast te stellen in het geval van mogelijke computercriminaliteit die gericht is tegen de Website.
 1. ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

  De gegevens mogen verwerkt worden door externe personen die op autonome wijze werken, bijvoorbeeld toezichthouders en controleorganen en – in het algemeen – openbare en privé instanties die gemachtigd zijn voor het opvragen van de gegevens, alsook de andere vennootschappen van de Groep Evoca.
  De gegevens kunnen ook voor rekening van het Bedrijf verwerkt worden door externe personen die worden aangeduid als Verwerker en aan wie adequate operationele instructies worden gegevens. Die personen zijn in het bijzonder te vinden in de volgende categorieën:
  1. bedrijven die diensten voor het verzenden van e-mails aanbieden;
  2. bedrijven die diensten voor onderhoud en ontwikkeling van de Website aanbieden;
  3. bedrijven die ondersteuning aanbieden bij het uitvoeren van marktstudies.
 1. OVERDRACHT VAN GEGEVENS NAAR HET BUITENLAND

  De gegevens kunnen overgedragen worden naar en verwerkt worden in één of meerdere landen in en buiten de Europese Unie. De volledige lijst van de landen waarin we actief zijn, is beschikbaar op onze webpagina www.evocagroup.com.
  We hebben alleen de mogelijkheid om de persoonsgegevens naar een land buiten de Europese Unie over te dragen als het om een land gaat waarvan de Europese Commissie van mening is dat dit land een adequaat beschermingsniveau biedt (hierna vindt u een lijst met deze landen: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_it.htm , of waar de Groep Evoca gezorgd heeft voor adequate waarborgen om de privacy van de gegevens te beschermen (waarbij we gewoonlijk gebruik maken van een van de contractvormen voor de overdracht van gegevens die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie en waarvan een kopie beschikbaar is op het volgende adres: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_it.htm.
 1. UW RECHTEN – KLACHT BIJ DE TOEZICHTHOUDER

  Wanneer de betrokken personen met een e-mail naar het e-mailadres info@saecoprofessional.com contact opnemen met het Bedrijf, kunnen zij aan het Bedrijf vragen om toegang te krijgen tot hun gegevens, gegevens te wissen, onjuiste gegevens te wissen, onvolledige gegevens aan te vullen, de verwerking te beperken in de gevallen die voorzien zijn in art. 18 EU-AVG, en kunnen zij zich tegen verwerking verzetten bij een gerechtvaardigd belang van het Bedrijf.
  Wanneer de verwerking gebaseerd is op een toestemming of op een overeenkomst en wanneer ze met geautomatiseerde instrumenten uitgevoerd wordt, heeft u bovendien het recht om de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en het recht om die gegevens ongehinderd aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, voor zover dit technisch gezien haalbaar is.
  U heeft het recht om de toestemming die u ooit voor reclamedoeleinden gegeven heeft, opnieuw in te trekken en om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden. Als de betrokkene voor de bovenvermelde doeleinden liever uitsluitend gecontacteerd wordt via de traditionele kanalen, staat het hem vrij om zijn verzet te beperken tot de ontvangst van berichten via de geautomatiseerde kanalen.
  U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder in de Lidstaat waar u gewoonlijk verblijft of werkt, en in de Staat waar de vermeende schending zich heeft voorgedaan.
 1. VEILIGHEID VAN DE GEGEVENS

  We hebben adequate veiligheidsmaatregelen genomen om het verlies van Persoonsgegevens, illegaal of onjuist gebruik en onbevoegde toegang te voorkomen, maar u mag niet vergeten dat het voor de veiligheid van uw gegevens essentieel is dat uw apparaat is uitgerust met instrumenten zoals een constant bijgewerkte antivirussoftware en dat de provider die de verbinding met het internet maakt, zorgt voor een veilige overdracht van gegevens door middel van firewalls, spamfilters en soortgelijke beveiligingen.

Deze website of de andere instrumenten die deze gebruikt, maken gebruik van cookies, die ook afkomstig zijn van derde partijen en die noodzakelijk zijn voor de werking en nuttig voor de doeleinden die uiteengezet worden in het cookiebeleid. Raadpleeg ons cookiebeleid als je hierover meer wil weten of als je je toestemming voor (bepaalde) cookies wil intrekken. Als je op deze banner klikt, als je door deze pagina scrollt of als je op om het even welk element klikt, verklaar je je akkoord met het gebruik van cookies. close